Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Opdatering på lønforhandlinger

Vi mangler fortsat en enkelt kolonne i lønstatistikken, før vi kan fordele lønløftstillæggene. Den enkelte lærers samlede anciennitet har vist sig at have ret stor effekt på sammenligningslønnen, altså det tal som afgør hvorvidt man har efterslæb og hvor stort efterslæbet i givet fald er. Vi er i gang med at skaffe tallene, så vi kan komme videre med forhandlingerne.

Ledelsen er i gang med at sætte navn på medarbejderne til lønløftstillæg og lave begrundelser for indstillingerne.

Nu kommer løntillæggene

Vi har nu omsider modtaget lønstatistikdata fra HR, hvilket betyder, at vi kan foretage selve lønforhandlingerne. Jeg har et møde med Niels-Erik i dag, mandag den 2. marts, hvor vi vil tage hul på forhandlingerne.

Ledelsen har haft et ønske om nogle enkelte funktionstillæg, men har ellers imødekommet den struktur, som vi i det samlede lærerkollegium stemte igennem i december.

I den struktur arbejdes der dels med fastholdelsestillæg, som tildeles ud fra relevant undervisningserfaring, relevant erhvervserfaring, relevant ekstra uddannelse og anden relevant erfaring eller personlige kompetencer, som må vurderes at bidrage positivt til den enkeltes kvalifikationer. Disse tillæg vil først og fremmest blive indstillet af ledelsen, og TRs rolle vil især være at påtale det, hvis nogen helt åbenlyst overses.

Derudover arbejdes der med lønløftstillæg, hvor vi løfter dem, som har det største lønefterslæb, når der justeres for alder, anciennitet m.m. Disse tillæg vil blive indstillet fra TR med udgangspunkt i GLs lønstatistik.

Internetrefusion

Internetrefusionen var oppe på det seneste HSU-møde (hovedsamarbejdsudvalg). Her blev det meldt ud, at man kan søge et år tilbage. Det har dog vist sig, at praksis er, at der kan søges for to år tilbage. Der skulle blive meldt noget ud på intranettet i løbet af denne uge.

Man kan søge op til 218,75 pr måned og det sker gennem blanketten Internetrefusion i blanketflow. Man skal vedhæfte dokumentation.

Valg af TR

Ifølge GLs vedtægter skal der afholdes TR-valg inden 1. april.

Både René og jeg genopstiller som henholdsvis suppleant og TR.

Hvis der er andre, der ønsker opstilling, bedes I melde ind til mig senest i forbindelse med mødet om løn den 19. marts.

Selve valget afholdes i spisefrikvarteret fredag den 29. marts i lokale 2100.

Nyt om lønaftale

Ledelsen har sendt tillidsrepræsentanterne et udkast til en lønaftale, som tillidsrepræsentanterne havde mulighed for at drøfte i onsdags.

Hovedprincipperne i lønaftalen er, at der fremadrettet vil være to måder at opnå tillæg på.

  • Det, vi har kørt med i Slagelse i de seneste år, kaldet effektiviseringstillæg. Altså de 100 – 112 procents arbejdsbelastning mod 100 – 118 procent i løn.
  • Det system, de har kørt med på resten af ZBC, og som vi – så vidt jeg er orienteret – også kørte med i Slagelse inden indførelsen af effektiviseringstillægget. Altså et personligt tillæg, som forhandles mellem ledelse og TR for den enkelte medarbejder på baggrund af dennes kompetencer og kvalifikationer.

Blandt tillidsrepræsentanterne på de forskellige lokationer er der opbakning til , at vi arbejder videre med de grundprincipper. Vi har nogle forslag til mindre ændringer af ordlyden, som jeg sender til ledelsen i dag.

Der har været et ønske om, at vi tager en debat om principperne i aftalen, ligesom det selvfølgelig er en forudsætning for aftalens vedtagelse, at den kan godkendes. Derfor tager vi et møde om det tirsdag den 19. marts fra kl 15:00 til cirka 16:15. Lokale følger.

Betaling for terminsprøver på HTX

Som mange er opmærksomme på, har terminsprøverne på HTX ikke indgået i semesterplanen. Det betyder, at dem der var involveret i dem ikke i udgangspunktet har fået timer for det.

Man skal selvfølgelig have løn for den tid, man arbejder. Det er ledelsen ikke uenig i. Derfor vil der blive udarbejdet et separat timeskema for uge 6, hvor de reelle timer, hver enkelt lærer har brugt vil blive talt. Den tid, der var sat af til uge 6 i semesterplanen vil blive modregnet, og det nye tal vil blive tilføjet semesterplanerne.

Jeg har et møde med ledelsen på næste mandag, hvor vi vil kigge på selve regnskaberne.

MTU

Som I ved gennemføres MTU’en på fredag for HTX og på tirsdag den 12. marts for HHX.

Herfra skal der blot lyde en opfordring til at deltage i debatten. Det er en god mulighed for at få sat en dagsorden på to emner, som rigtig mange lærere mener er vigtige, nemlig balancering af krav og ressourcer og organiseringen af arbejdet.

Jeg deltager selv i HTX-snakken, men har desværre ikke mulighed for at deltage sammen med HHX, da jeg er på kursus hele dagen den 12. marts. Jeg har aftale med Thomas Brorson, at jeg får et fyldigt referat efterfølgende.

Klubmøde den 24. januar 12:10-12:40

Vi holder klubmøde den 24. januar fra 12:10-12:40. Mødet holdes i lokale 2100.

Der er en kort dagsorden, der lyder som følger:

  • Det stigende arbejdspres og håndteringen af dette. Når vores arbejdsbelastning udregnes, bruges en såkaldt effektiviseringsfaktor. Det er et tal, som vores arbejdstid ganges, når det udregnes. Tendensen er, at vores arbejdsbelastning hele tiden bliver større.I 2015 var faktoren, som vores arbejdstid ganges med 0,92, i 2016 var den 0,87, i 2017 0,85 og i 2018 var den 0,8, for så at stige til 0,85 igen i anden del af 2018. 0,8 svarer til, at der er kommet en hel ekstra arbejdsdag på, i forhold til, hvis ikke der var en effektiviseringsfaktor.

    Der ligger i sagens natur en diskussion med ledelsen om, hvordan vi håndterer dette og om vi (trods omprioriteringsbidrag mv.) kan bremse og måske endda vende udviklingen. Men det vil også være godt, hvis vi som kolleger drøfter, om der er noget vi kan gøre. Det kan være erfaringsudveksling/vidensdeling, kulturændringer, samarbejder eller noget helt fjerde.

  • Orientering om løn. Der vil formentlig være nyt inden vores møde.
  • Eventuelt: Er der noget, vi skal have særlig opmærksomhed på i den kommende tid.