Projektforløb

I læreplanen til Historie på HHX står der følgende: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf22/juni/220602-historie-b—hhx–august-2022.pdf

I løbet af sidste semester af undervisningen afsættes seks til otte timer til et projektforløb, hvor eleverne individuelt udarbejder et kort skriftligt produkt af et omfang på tre til fire sider inden for et af de gennemgåede forløb. Eleven opstiller to til tre relevante problemstillinger, som danner udgangspunkt for det skriftlige produkt. Herefter indsamler og bearbejder eleven forskelligartet historiefagligt materiale som grundlag for besvarelsen af problemstillingerne. I forløbet understøtter læreren elevens arbejde gennem vejledning. Elevens indsats i projektforløbet, herunder niveauet for det skriftlige produkt, indgår i standpunktskarakteren i faget. 

Ifølge vejledningen til faget er der fire formål med opgaven:

 1. Eleverne skal opnå faglig erkendelse gennem det at skrive og dermed honorere det faglige mål om skriftlig formidling.
 2. Eleverne skal demonstrere evne til faglig fordybelse igennem det skriftlige arbejde.
 3. Opgaven er ”kronen på værket” i det løbende arbejde med at formulere faglige problemstillinger og fungerer således også som en slags generalprøve på eksamen.
 4. Eleverne skal kunne demonstrere faglig selvstændighed i arbejdet med at søge, udvælge og bearbejde forskelligartet historisk materiale.

Vi sætter gang i arbejdet i dag, og bruger tillige timerne den 11. april. den 18. april og den 25. april til det. Afleveringsdatoen bliver søndag den 28. april.

Vores forløb

De gennemgåede forløb, som I kan vælge imellem, står herunder. De ligger alle sammen her på hjemmesiden under menupunktet Historie HHX 3.g.

 • Danmark bliver nationalstat.
 • Reformationen.
 • Verdenskrige og mellemkrigstid.
 • Den kolde krig.
 • Industrialiseringen.
 • Stormen på kongressen.

Når I har valgt forløbet, I vil arbejde med, skal I opstille problemstillingerne. Brug eventuelt den funktionelle problemstilling til formålet. Jeg skal ikke godkende jeres problemstillinger, men står til rådighed med vejledning.

I må gerne bruge materialet fra undervisningen, men forventes også selv at fremskaffe og anvende nyt materiale.

Opgavens form

Opgaven kan med fordel udformes som en skriftlig version af en eksamen, hvor de to til tre problemstillinger tages op og behandles én for én.

Der er ikke krav til, at der skal være en indledning, redegørelse, analyse, diskussion, konklusion. For at komme op på et højt taksonomisk niveau, kan dog stadig være en fordel at tænke besvarelsen af hver problemstilling på denne måde:

 • En kort redegørelse for emnet, I skriver om.
 • Et analytisk afsnit, hvor I bruger kilderne til at besvare problemstillingen.
 • En diskussion eller vurdering.
 • En kort konkluderende opsamling.