Eksamensopgave

Skal vi op i Kommunikation/IT?

Det ved vi den 12. maj. Lærerne ved ikke noget før eleverne. I kan komme til eksamen i de fag, I afslutter.

Hvordan foregår en eksamen?

I holder et oplæg på 8-10 minutter om jeres opgave. Til fremlæggelsen bruges et ‘relevant præsentationsmedie’. Det kan for eksempel være et slideshow.

Oplægget skal handle om jeres opgave og den metode og teori, I har brugt til at løse den. Undgå helt at redegøre for teorien. I kan med sindsro antage, at eksaminator og censor kender den i forvejen. Brug i stedet tiden til at fortælle hvordan og hvorfor I har brugt teorien på jeres opgave.

Efter oplægget spørger eksaminator og censor ind til opgaven. Spørgsmålene vil typisk kredse om opgaven og den teori og metode, der er brugt her, men I kan blive spurgt om hvad som helst inden for pensum.

Der er sat 24 minutter af til hver eksamen. Det inkluderer tid til votering og karaktergivning.

Man forbereder oplægget hjemmefra, så der gives ingen forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

Hvad lægges der vægt på ved eksamen?

Ifølge bekendtgørelsen skal der lægges vægt på følgende ved bedømmelsen.

 • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
 • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
 • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet
 • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
 • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
 • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

Må man arbejde i grupper?

Opgaven må gerne besvares i grupper af op til tre. Kravene til opgaven stiger proportionelt med antallet af medlemmer i gruppen. Man har fælles ansvar for det afleverede.

En eventuel eksamen er individuel. Her vil hvert af gruppens medlemmer blive eksamineret i den samlede opgave.

Får man karakter for sin eksamensopgave?

Nej. Ifølge bekendtgørelsen må I ikke få nogen former for feedback på jeres opgave før eksamen. Når eksamen er overstået er i færdige med faget.

Man må selvfølgelig gerne få vejledning og feedback på de ting man laver undervejs i opgaveløsningen.

Skal man så aflevere rapport?

Ja. Der skal skrives en rapport alligevel. Brug rapporten når I skal udarbejde jeres oplæg. Tag de gode pointer med over i jeres præsentation.

Hvornår?

Rapporten skal afleveres senest søndag den 30. april.

Hvor lang skal rapporten være?

Rapporten skal være 5-12 normalsider á 2400 anslag, eksklusive forside, figurer, tabeller, illustrationer, noter, litteraturliste og bilag. Hvis man er alene skal man mere sigte mod de 5 sider. Er man tre i en gruppe, skal man snarere sigte mod de 12 sider.

Hvad hvis man ikke får afleveret opgaven?

I skal aflevere opgaven. Hvis ikke man har afleveret opgaven rettidigt, kan man ikke komme til eksamen. Kan man ikke komme til eksamen, er der ingen garanti for, at man kan rykkes op i 2.g.

Hvordan kunne en tidsplan se ud?

Vi vil stadig bruge nogle af timerne på at gennemgå noget af det relevante stof, I skal bruge til at løse opgaverne. Samtidig får I løbende noget tid til at løse opgaven. Ifølge læreplanen skal vi bruge 10-15 timers undervisningstid på det. I kan godt regne med, at det bliver nærmere 15 end 10.

De nedenstående deadlines beskriver, hvad I minimum bør have nået hver uge.

Tidspunkt Deadline på… For eksempel…
Uge 8 Etablering Valg af case, etablering af eventuelle grupper. Påbegynd problemanalyse, afsenderanalyse og målgruppeanalyse,
Uge 10 Målgruppe, medie og idé Afsenderanalyse og målgruppeanalyse afsluttes, i vælger medie og budskab og har en færdig idé til produktet.
Uge 11 Skitser Skitser, storyboards, flowcharts. I ved, hvordan produktet skal se ud.
Uge 13 Medieproduktion i gang I er i gang med at filme, lave grafik eller gøre det, der passer til jeres produkt.
Uge 14 Medieproduktion færdig Produktet er færdigt.
Uge 16 Medieproduktion testet og tilrettet Produktet er testet og rettet til.
Uge 17 Rapport Rapporten er færdig og opgaven afleveres.

Den afsluttende projektopgave

I skal udarbejde en afsluttende projektopgave i Kommunikation/IT. Opgaven vil tjene som grundlag for en eventuel eksamen til sommer. I vil altså – såfremt I skal op i Kommunikation/IT – blive eksamineret denne opgave. Samtidig vil den udgøre en stor del af grundlaget for jeres afsluttende årskarakter i faget.

Emnet for opgaven er kampagne. Vi vil undervejs tale om kampagner og hvordan man kan lave dem.

Besvarelsen

Din besvarelse skal bestå af følgende:

 • Mindst ét kommunikationsprodukt fra din kampagne. Du kan frit vælge hvilket medie du vil bruge til dit produkt, men det bør selvfølgelig afspejle din målgruppe, din afsender, dit budskab osv.
 • En rapport, som dokumenterer processen. Det gælder både dine teoretiske overvejelser og de metoder, du har brugt. Samtidig skal rapporten beskrive, hvordan dit produkt skal indgå i kampagnen og komme med bud på, hvilke andre produkter, det kunne spille sammen med.

Indhold i rapporten

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres rapport. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

I skal kun komme ind på den teori, I har gjort brug af. I skal for eksempel ikke skrive om beskæring og klipperytme, hvis I ikke har lavet en video.

I skal ikke besvare emnerne punkt for punkt. Hvis I har en anden måde at strukturere og disponere jeres rapport på, så gør endelig det. Tag gerne udgangspunkt i jeres egen proces.

Husk at begrunde og argumentere for jeres svar og jeres valg. Tag udgangspunkt i teorien, når I argumenterer.

Inkludér meget gerne alle de illustrationer og grafer, I har gjort brug af.

 1. Forside med titel, navn, klasse, fag og evt. et billede af dit endelige produkt
 2. Hvilken case har I valgt, og hvorfor netop denne case? Hvem er afsenderen, og hvad ved I om dem? Hvad er kommunikationsproblemet, som skal løses?
 3. Fortæl om afsenderen. Hvad er deres visuelle identitet? Hvad er deres tone of voice? Og hvad er deres formål og værdier?
 4. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Kan I beskrive den ved hjælp af en målgruppepersona, et segment i Gallup Kompas eller på andre måder. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
 5. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
 6. Redegør for jeres budskab. Hvordan er det opbygget? Hvilke retoriske virkemidler har I gjort brug af?
 7. Hvordan er jeres indkodning? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med AIDA-modellen hvis jeres medier er trykte, LEAP hvis I har brugt sociale medier, beskæring og perspektiv hvis I har lavet video og interaktionsdesign hjemmesideteori, hvis I har lavet en hjemmeside? Har der været risiko for støj i jeres egen kommunikation? Hvad har I (i så fald) gjort for at afhjælpe det?
 8. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i rapporten.
 9. Lever jeres produkt op til lovgivningen? Har I lov til at bruge billeder og grafik? Lever I op til betingelserne for at bruge det? Hvilke betingelser er der?
 10. Er der nogle etiske dilemmaer i har skullet forholde jer til? Er det i orden at kommunikere som I gør?
 11. Hvilke andre produkter skulle indgå i jeres kampagne? Hvordan skulle de spille sammen?
 12. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
 13. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Cases fra 2022 (I får nye cases efter vinterferien)

Bilerne ud af byen

København er fuld af biler. En bedre økonomi og billigere biler betyder, at flere københavnere er blevet bilejere. Bilerne fylder, larmer og forurener, hvilket går stik imod mange af de målsætninger, som kommunen har sat sig.

I skal lave en kampagne, som skal få folk til at vælge alternativer til at eje en bil. Det kan være delebiler, cykler, offentlig transport, færdsel til fods eller noget andet, som I selv finder på. I skal ikke sælge cykler eller delebilsordninger, men få folk til at overveje alternativer til at eje en bil.

I bestemmer selv målgruppen, som I henvender jer til. Kommunen har dog erfaring med, at det giver de bedste resultater at henvende sig til folk, som i forvejen er positivt indstillede over for andre transportformer end bilen.

FNs verdensmål: Livet på land

FNs 15. verdensmål handler om livet på land. En af de ting, som skal ske i den forbindelse er, at mennesker skal have mere viden om bæredygtig brug af økosystemer på land og hvordan man undgår tab af biodiversitet og udpining af jorden.

Til det formål skal der iværksættes en kampagne i Danmark. Det er op til jer at finde frem til målgruppen. Det er også op til jer at finde frem til, hvad der især skal fokus på. Det kommer helt an på jeres vurdering af, hvilket fokus og hvilke budskaber, der vil have den bedste effekt.

Læs mere om FNs 15. verdensmål her.

Støj fra F35 kampfly

I 2023 eller 2024 begynder det danske flyvevåben at tage de nye F35 jagerfly i anvendelse. De støjer mere end de gamle F16-fly, men til gengæld er de langt mere moderne og effektive og stiller det danske forsvar langt bedre samlet set.

Flyvevåbnet ønsker en kampagne, som skal oplyse om og forberede på, at man kan blive ramt af støjgener i forbindelse med øvelser og andre flyvninger, men som også skal informere om fordelene ved, at forsvaret ejer og bruger flyene.

Det er op til jer at finde modtageren, men overvej hvilken type af modtager, det vil have størst effekt at rette sig imod.

Læs mere om de nye kampfly her.

Ny iskaffe

Et brasiliansk kaffekonglomerat vil gerne ind på det danske marked med en ny iskaffe, baseret på kaffebønner, der dyrkes lokalt i Brasilien. De ser et potentiale i at målrette produktet yngre mennesker i Danmark, som endnu ikke har fået faste vaner om deres kaffedrikkeri.

De har endnu ikke solgt kaffe i Danmark, og en del af opgaven er at opbygge en visuel identitet og en tone of voice til selskabet, ligesom det er op til jer at afgrænse målgruppen mere præcist.

Jeres egen case

I må gerne skrive jeres egen case. Den skal dog godkendes af læreren, inden I går i gang. En betingelse for at få den godkendt er, at der er et klart formål med kommunikationen og af afsenderen er klart defineret.

Valg af case

Brug nedenstående formular til at melde ind, hvilken case I har valgt.


  Eksamenstræning

  I slutningen af skoleåret laver vi eksamenstræning. Vi begynder med at tale om, hvordan en eksamen forløber.

  Herefter får I lejlighed til at udforme jeres egen præsentation om jeres opgave. I skal lave præsentationen, så den ligner den, I vil have med til eksamen. Derfor er det oplagt at tage ekstra kig på bedømmelseskriterierne.

  • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
  • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
  • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet. (læs mere om etiske problemstillinger her.)
  • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
  • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
  • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

  Når vi mødes igen på mandag, får I lejlighed til at holde oplæggene for hinanden.