Eksamensopgave

Skal vi op i Kommunikation/IT?

Det ved vi den 19. maj. Lærerne ved ikke noget før eleverne. I kan komme til eksamen i de fag, I afslutter.

Hvordan foregår en eksamen?

I holder et oplæg på 8-10 minutter om jeres opgave. Til fremlæggelsen bruges et ‘relevant præsentationsmedie’. Det kan for eksempel være et slideshow.

Oplægget skal handle om jeres opgave og den metode og teori, I har brugt til at løse den. Undgå helt at redegøre for teorien. I kan med sindsro antage, at eksaminator og censor kender den i forvejen. Brug i stedet tiden til at fortælle hvordan og hvorfor I har brugt teorien på jeres opgave.

Efter oplægget spørger eksaminator og censor ind til opgaven. Spørgsmålene vil typisk kredse om opgaven og den teori og metode, der er brugt her, men I kan blive spurgt om hvad som helst inden for pensum.

Der er sat 24 minutter af til hver eksamen. Det inkluderer tid til votering og karaktergivning.

Man forbereder oplægget hjemmefra, så der gives ingen forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

Hvad lægges der vægt på ved eksamen?

Ifølge bekendtgørelsen skal der lægges vægt på følgende ved bedømmelsen.

 • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
 • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
 • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet
 • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
 • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
 • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

Må man arbejde i grupper?

Opgaven må gerne besvares i grupper af op til tre. Kravene til opgaven stiger proportionelt med antallet af medlemmer i gruppen. Man har fælles ansvar for det afleverede.

En eventuel eksamen er individuel. Her vil hvert af gruppens medlemmer blive eksamineret i den samlede opgave.

Får man karakter for sin eksamensopgave?

Nej. Ifølge bekendtgørelsen må I ikke få nogen former for feedback på jeres opgave før eksamen. Når eksamen er overstået er i færdige med faget.

Man må selvfølgelig gerne få vejledning og feedback på de ting man laver undervejs i opgaveløsningen.

Skal man så aflevere rapport?

Ja. Der skal skrives en rapport alligevel. Brug rapporten når I skal udarbejde jeres oplæg. Tag de gode pointer med over i jeres præsentation.

Hvornår?

Rapporten skal afleveres senest søndag den 9. maj.

Hvor lang skal rapporten være?

Rapporten skal være 5-12 normalsider á 2400 anslag, eksklusive forside, figurer, tabeller, illustrationer, noter, litteraturliste og bilag. Hvis man er alene skal man mere sigte mod de 5 sider. Er man tre i en gruppe, skal man snarere sigte mod de 12 sider.

Hvad hvis man ikke får afleveret opgaven?

I skal aflevere opgaven. Hvis ikke man har afleveret opgaven rettidigt, kan man ikke komme til eksamen. Kan man ikke komme til eksamen, er der ingen garanti for, at man kan rykkes op i 2.g.

Hvordan kunne en tidsplan se ud?

Vi vil stadig bruge nogle af timerne på at gennemgå noget af det relevante stof, I skal bruge til at løse opgaverne. Samtidig får I løbende noget tid til at løse opgaven. Ifølge læreplanen skal vi bruge 10-15 timers undervisningstid på det. I kan godt regne med, at det bliver nærmere 15 end 10.

De nedenstående deadlines beskriver, hvad I minimum bør have nået hver uge.

Tidspunkt Deadline på… For eksempel…
Uge 8 Etablering Valg af case, etablering af eventuelle grupper. Påbegynd problemanalyse, afsenderanalyse og målgruppeanalyse,
Uge 10 Målgruppe, medie og idé Afsenderanalyse og målgruppeanalyse afsluttes, i vælger medie og budskab og har en færdig idé til produktet.
Uge 11 Skitser Skitser, storyboards, flowcharts. I ved, hvordan produktet skal se ud.
Uge 14 Medieproduktion i gang I er i gang med at filme, lave grafik eller gøre det, der passer til jeres produkt.
Uge 16 Medieproduktion færdig Produktet er færdigt.
Uge 17 Medieproduktion testet og tilrettet Produktet er testet og rettet til.
Uge 18 Rapport Rapporten er færdig og opgaven afleveres.

Den afsluttende projektopgave

I skal udarbejde en afsluttende projektopgave i Kommunikation/IT. Opgaven vil tjene som grundlag for en eventuel eksamen til sommer. I vil altså – såfremt i skal op i Kommunikation/IT – blive eksamineret denne opgave. Samtidig vil den udgøre en stor del af grundlaget for jeres afsluttende årskarakter i faget.

Emnet for opgaven er kampagne. Vi vil undervejs tale om kampagner og hvordan man kan lave dem.

Besvarelsen

Din besvarelse skal bestå af følgende:

 • Mindst ét kommunikationsprodukt fra din kampagne. Du kan frit vælge hvilket medie du vil bruge til dit produkt, men det bør selvfølgelig afspejle din målgruppe, din afsender, dit budskab osv.
 • En rapport, som dokumenterer processen. Det gælder både dine teoretiske overvejelser og de metoder, du har brugt. Samtidig skal rapporten beskrive, hvordan dit produkt skal indgå i kampagnen og komme med bud på, hvilke andre produkter, det kunne spille sammen med.

Indhold i rapporten

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres rapport. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

I skal kun komme ind på den teori, I har gjort brug af. I skal for eksempel ikke skrive om beskæring og klipperytme, hvis I ikke har lavet en video.

I skal ikke besvare emnerne punkt for punkt. Hvis I har en anden måde at strukturere og disponere jeres rapport på, så gør endelig det. Tag gerne udgangspunkt i jeres egen proces.

Husk at begrunde og argumentere for jeres svar og jeres valg. Tag udgangspunkt i teorien, når I argumenterer.

Inkludér meget gerne alle de illustrationer og grafer, I har gjort brug af.

 1. Forside med titel, navn, klasse, fag og evt. et billede af dit endelige produkt
 2. Hvilken case har I valgt, og hvorfor netop denne case? Hvem er afsenderen, og hvad ved I om dem? Hvad er kommunikationsproblemet, som skal løses?
 3. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Beskriv den ved hjælp af en målgruppepersona. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
 4. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
 5. Redegør for jeres budskab og kodning. Hvilket budskab bruges i jeres produkt? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med appelformer, AIDA-modellen, Kiss-modellen, fortælling, interaktionsdesign, hjemmesideteori? Har der været risiko for støj i jeres egen kommunikation? Hvad har I (i så fald) gjort for at afhjælpe det?
 6. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i rapporten.
 7. Lever jeres produkt op til lovgivningen? Har I lov til at bruge billeder og grafik? Lever I op til betingelserne for at bruge det? Hvilke betingelser er der?
 8. Er der nogle etiske dilemmaer i har skullet forholde jer til? Er det i orden at kommunikere som I gør?
 9. Hvilke andre produkter skulle indgå i jeres kampagne? Hvordan skulle de spille sammen?
 10. Distribution: Hvordan vil I få jeres produkt ud til målgruppen. Skal den for eksempel spredes via sociale medier, og hvordan skal det i givet fald foregå.
 11. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
 12. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Cases

Elektriske løbehjul

Løbehjul med elektriske motorer er blevet populære i Danmark. Det er en nem og hurtig måde at bevæge sig gennem byen på, men det giver også nogle trafikale udfordringer. Der kan være fart og kraft på et løbehjul, og der har været en del uheld, hvor fodgængere og andre trafikanter er kommet til skade, fordi de er blevet ramt.

I 2019 blev der lavet nye regler for løbehjulene, men det er langt fra alle, der kender dem endnu. Derfor vil Rådet for Sikker Trafik lave en kampagne, som skal udbrede kendskabet til reglerne. Rådet for Sikker Trafik har undersøgelser der viser, at det især er unge mennesker, der benytter løbehjulene, men vil ellers overlade undersøgelserne af målgrupperne til jer.

I kan læse mere om reglerne her. 

Fairphone

Fairphones værdigrundlag er at lave telefoner på en etisk ansvarlig måde. Det gælder både i selve processen, hvor de undgår urimelige arbejdsvilkår for arbejderne og prøver at begrænse klimaaftrykket i produktionen, og for selve produktet, som er lavet til at holde og som man selv kan reparere på.

De vil gerne lave en kampagne for at gøre opmærksom på fordelene ved at købe en Fairphone næste gang. Samtidig går det imod deres værdigrundlag at lave en stor reklamekampagne, som opfordrer til mere forbrug, så den balance skal findes. De vil overlade det til jer at analysere jer frem til den mest velegnede målgruppe.

I kan læse mere om Fairphone her.

Ligestilling – FNs verdensmål

FNs 5. verdensmål handler om klimaindsats. En af de ting, som skal ske i den forbindelse er, at mennesker skal have mere viden om ligestilling, og hvordan man kan fremme den.

Til det formål skal der iværksættes en kampagne i Danmark. Det er op til jer at finde frem til målgruppen. Det er også op til jer at finde frem til, hvad der især skal fokus på. Det kommer helt an på jeres vurdering af, hvilket fokus og hvilke budskaber, der vil have den bedste effekt.

I kan læse mere om verdensmålet her.

Mere forbrug

Rigtig mange butikker og andre erhvervsdrivende lider hårdt under coronanedlukningen. De mister omsætning og kunderne vænner sig til at bestille ting online, hvilket i ligeså høj grad sker på udenlandske hjemmesider som danske.

Derfor forberede Dansk Erhverv en kampagne, som skal få folk til at handle i butikkerne igen så snart der lukkes op. Det er altså ikke en kampagne for en bestemt butik, men for at handle i butikker generelt. Dermed håber Dansk Erhverv at kunne sætte gang i hjulene igen, så snart corona er forsvundet. Det er op til jer at finde målgrupper og budskab.

Læs mere om Dansk Erhverv her. 

Jeres egen case

I må gerne skrive jeres egen case. Den skal dog godkendes af læreren, inden I går i gang.

Valg af case

Brug nedenstående formular til at melde ind, hvilken case I har valgt.


  Eksamenstræning

  I slutningen af skoleåret laver vi eksamenstræning. Vi begynder med at tale om, hvordan en eksamen forløber.

  Herefter får I lejlighed til at udforme jeres egen præsentation om jeres opgave. I skal lave præsentationen, så den ligner den, I vil have med til eksamen. Derfor er det oplagt at tage ekstra kig på bedømmelseskriterierne.

  • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
  • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
  • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet. (læs mere om etiske problemstillinger her.)
  • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
  • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
  • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

  Når vi mødes igen på mandag, får I lejlighed til at holde oplæggene for hinanden.