Eksamensopgave

Skal vi op i Kommunikation/IT?

Det ved vi den 15. maj. Lærerne ved ikke noget før eleverne. I kan komme op i de fag, I afslutter, altså biologi, samfundsfag og Kommunikation/IT. Det mest almindelige er, at man kommer op i 0-1 fag i 1.g.

Hvordan foregår en eksamen?

I holder et oplæg på 8-10 minutter om jeres opgave. Til fremlæggelsen bruges et ‘relevant præsentationsmedie’. Det kan for eksempel være et slideshow.

Oplægget skal handle om jeres opgave og den metode og teori, I har brugt til at løse den. Undgå helt at redegøre for teorien. I kan med sindsro antage, at eksaminator og censor kender den i forvejen. Brug i stedet tiden til at fortælle hvordan og hvorfor I har brugt teorien på jeres opgave.

Efter oplægget spørger eksaminator og censor ind til opgaven. Spørgsmålene vil typisk kredse om opgaven og den teori og metode, der er brugt her, men I kan blive spurgt om hvad som helst inden for pensum.

Der er sat 24 minutter af til hver eksamen. Det inkluderer tid til votering og karaktergivning.

Man forbereder oplægget hjemmefra, så der gives ingen forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

Hvad lægges der vægt på ved eksamen?

Ifølge bekendtgørelsen skal der lægges vægt på følgende ved bedømmelsen.

 • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
 • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
 • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet
 • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
 • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
 • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

Må man arbejde i grupper?

Opgaven må gerne besvares i grupper af op til tre. Kravene til opgaven stiger proportionelt med antallet af medlemmer i gruppen. Man har fælles ansvar for det afleverede.

En eventuel eksamen er individuel. Her vil hvert af gruppens medlemmer blive eksamineret i den samlede opgave.

Får man karakter for sin eksamensopgave?

Nej. Ifølge bekendtgørelsen må I ikke få nogen former for feedback på jeres opgave før eksamen. Når eksamen er overstået er i færdige med faget.

Man må selvfølgelig gerne få feedback på de ting man laver undervejs i opgaveløsningen.

Skal man så aflevere rapport?

Ja. Der skal skrives en rapport alligevel. Brug rapporten når I skal udarbejde jeres oplæg. Tag de gode pointer med over i jeres præsentation.

Hvornår?

Rapporten skal afleveres senest søndag den 3. maj.

Hvor lang skal rapporten være?

Rapporten skal være 5-12 normalsider á 2400 anslag, eksklusive forside, figurer, tabeller, illustrationer, noter, litteraturliste og bilag.

Hvad hvis man ikke får afleveret opgaven?

I skal aflevere opgaven. Hvis ikke man har afleveret opgaven rettidigt, kan man ikke komme til eksamen. Kan man ikke komme til eksamen, er der ingen garanti for, at man kan rykkes op i 2.g.

Hvordan kunne en tidsplan se ud?

Vi vil stadig bruge nogle af timerne på at gennemgå noget af det relevante stof, I skal bruge til at løse opgaverne. Samtidig får I noget tid i timerne hver gang til at udarbejde opgaven. De nedenstående deadlines beskriver, hvad I minimum bør have nået hver uge.

Tidspunkt Deadline på… For eksempel…
Uge 10 Etablering Valg af case, etablering af eventuelle grupper. Påbegynd afsenderanalyse og målgruppeanalyse,
Uge 12 Målgruppe, medie og idé Afsenderanalyse og målgruppeanalyse afsluttes, i vælger medie og budskab og har en færdig idé til produktet.
Uge 13 Skitser Skitser, storyboards, flowcharts. I ved, hvordan produktet skal se ud.
Uge 16 Medieproduktion i gang I er i gang med at filme, lave grafik eller gøre det, der passer til jeres produkt.
Uge 17 Medieproduktion færdig Produktet er færdigt, I har tænkt over distribution.
Uge 18 Rapport Rapporten er færdig og opgaven afleveres.

Den afsluttende projektopgave

I skal udarbejde en afsluttende projektopgave i Kommunikation/IT. Opgaven vil tjene som grundlag for en eventuel eksamen til sommer. I vil altså – såfremt i skal op i Kommunikation/IT – blive eksamineret denne opgave. Samtidig vil den udgøre en stor del af grundlaget for jeres afsluttende årskarakter i faget.

Besvarelsen

Din besvarelse skal bestå af følgende:

 • Mindst ét kommunikationsprodukt. Du kan frit vælge hvilket medie du vil bruge til dit produkt, men det bør selvfølgelig afspejle din målgruppe, din afsender, dit budskab osv.
 • En rapport, som dokumenterer processen. Det gælder både dine teoretiske overvejelser og de metoder, du har brugt.

Indhold i rapporten

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres rapport. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

I skal kun komme ind på den teori, I har gjort brug af. I skal for eksempel ikke skrive om beskæring og klipperytme, hvis I ikke har lavet en video.

I skal ikke besvare emnerne punkt for punkt. Hvis I har en anden måde at strukturere og disponere jeres rapport på, så gør endelig det. Tag gerne udgangspunkt i jeres egen proces.

Husk at begrunde og argumentere for jeres svar og jeres valg. Tag udgangspunkt i teorien, når I argumenterer.

Inkludér meget gerne alle de illustrationer og grafer, I har gjort brug af.

 1. Forside med titel, navn, klasse, fag og evt. et billede af dit endelige produkt
 2. Hvilken case har I valgt, og hvorfor netop denne case? Hvem er afsenderen, og hvad ved I om dem?
 3. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Beskriv den ved hjælp af en målgruppepersona. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
 4. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
 5. Redegør for jeres budskab og kodning. Hvilket budskab bruges i jeres produkt? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med appelformer, AIDA-modellen, Kiss-modellen, fortælling, interaktionsdesign, hjemmesideteori? Har der været risiko for støj i jeres egen kommunikation? Hvad har I (i så fald) gjort for at afhjælpe det?
 6. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i rapporten.
 7. Lever jeres produkt op til lovgivningen? Har I lov til at bruge billeder og grafik? Lever I op til betingelserne for at bruge det? Hvilke betingelser er der?
 8. Distribution: Hvordan vil I få jeres produkt ud til målgruppen. Skal den for eksempel spredes via sociale medier, og hvordan skal det i givet fald foregå?
 9. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
 10. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Cases

Klimaindsats – FNs verdensmål

FNs 13. verdensmål handler om klimaindsats. En af de ting, som skal ske i den forbindelse er, at mennesker skal have mere viden om klimaforandringer, og hvad man kan gøre for at modvirke, tilpasse og begrænse skaderne af dem.

Til det formål skal der iværksættes en kampagne i Danmark. Det er op til jer at finde frem til målgruppen. Det er også op til jer at finde frem til, hvad der især skal fokus på. Det kommer helt an på jeres vurdering af, hvilket fokus og hvilke budskaber, der vil have den bedste effekt.

Man kan læse mere om verdensmålet her. 

Musikeren d.henry

I januar udgav musikeren d.henry sit første album, For Those About to Pull the Rug.

Bandet, som består af tre personer, vil gerne ud i landet og spille nogle koncerter. Du skal hjælpe dem med at markedsføre koncerterne. Albummet, og dermed også koncerterne, handler om bruddet og følelserne, når to mennesker går fra hinanden. Det henvender sig især til voksne mennesker med lidt livserfaring.

Det er op til jer at finde ud af, hvordan koncerterne skal markedsføres, herunder også hvilke(t) medie(r) der skal bruges til det. Der er dog den begrænsning, at de ikke har ret mange penge at gøre med. Derfor er ting som TV-reklamer helt udelukket.

Amerikansk øl

Det lokale bryggeri Toppling Goliath Brewing Company fra Iowa i USA er kendt for at lave nogle af de bedste øl i verden. De vil gerne ind på det danske marked, hvor håndbrygget kvalitetsøl er populært.

Til gengæld er øllene lidt dyre. Når de er fragtet til Danmark og der er betalt afgifter af dem, vil de koste 40-60 kroner i butikkerne og 70-100 kroner på restauranter. De er derfor bevidste om, at de henvender sig til folk med et vist økonomisk overskud, og nogle som er villige til at betale meget for god kvalitet.

I skal lave en markedsføringskampagne, som får folk til at interessere sig for øllen og købe den i butikkerne. Toppling Goliath Brewing Company er et lille lokalt bryggeri, som ikke har råd til de helt store kampagner. De vil dog gerne bruge nogle 100.000 på at komme ind på det danske marked.

Læs om bryggeriet og find logoer og produkter på https://www.tgbrews.com/

Sørby e-sport

Sørby Esport er en af Danmarks største esportsklubber. De har mange glade og konstruktive medlemmer, men i denne case forudsætter vi, at der på det seneste på de sociale medier begyndt at komme mange grove, ondsindede, racistiske og personligt fornærmende kommentarer, og nogle af kommentarerne indeholder direkte trusler mod spillerne og opfordringer til vold mod visse af spillerne.

Klubben ønsker nu at lave et fremstød for en fair, sober og sportslig acceptabel tone blandt de, der kommenterer både klubbens hold og også modstandernes hold.

Der er et budget, så der kan trykkes plakater, reklameres på sociale medier og lignende.

Jeres egen case

I må gerne skrive jeres egen case. Den skal dog godkendes af læreren, inden I går i gang.

Eksamenstræning

De sidste to gange bruger vi på eksamenstræning. Vi begynder med at tale om, hvordan en eksamen forløber og se et eksempel på en præsentation.

Herefter får I lejlighed til at udforme jeres egen præsentation om jeres opgave. I skal lave præsentationen, så den ligner den, I vil have med til eksamen. Derfor er det oplagt at tage ekstra kig på bedømmelseskriterierne.

 • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
 • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
 • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet. (læs mere om etiske problemstillinger her.)
 • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
 • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
 • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

Når vi mødes igen på mandag, får I lejlighed til at holde oplæggene for hinanden.