Studieområdet

Læreplanen for studieområdet kan downloades her.

Som det fremgår af den, er de faglige mål følgende:

Undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering.

I skal lære at lave en problemformulering, som giver mulighed for at lave et godt projekt. Det betyder blandt andet, at det skal afgrænset på en fagligt relevant måde, have de nødvendige taksonomiske niveauer, have det rette fokus og have flere fag med i den rette balance.

Det er blandt andet det, vi har arbejdet med, når vi har talt om den videnskabelige basismodel.

Søge, vurdere og anvende fagligt relevant information.

Hvordan finder man de rigtige kilde og hvordan vælger og bruger man dem korrekt? I skal have et nogenlunde realistisk overblik over, hvor man kan finde kilder og hvordan man søger de rigtige frem og orienterer sig i dem, samt hvordan man angiver dem. Det har vi blandt andet arbejdet med i forbindelse med SO5, både direkte eksplicit her og i den feedback, i fik for jeres projekter.

Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen.

I skal kunne bruge begge de fag, som indgår i jeres SOP og få fagenes viden og metoder til at gå op i en højere enhed i besvarelsen af problemstillingen. Begge fag skal i sidste ende bidrage til at besvare problemstillingen fra hvert sit perspektiv.

Perspektivere den behandlede problemstilling.

I skal kunne sætte jeres SOP ind i et større perspektiv. Det kan for eksempel være teknologisk-samfundsmæssige, økonomiske, sociale, etiske, idémæssige, teknologihistoriske, ressourcemæssige eller miljømæssige forhold, I perspektiverer til.

Dette giver måske mere mening, når man husker på, at selve jeres problemformulering helst skal være meget afgrænset. Det betyder, at det svar, I ender med at få i jeres SOP også vil være meget afgrænset. En perspektivering kan bestå i, at man beskriver hvilken betydning dette meget afgrænsede område har på vores samfund generelt.

Demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse.

Hvordan formidler man sin viden videre? Hvad kendetegner de forskellige genrer som rapporter, journaler, projekter og stile? Hvordan gør man på de forskellige taksonomiske niveauer. I skal kunne skelne mellem dem og beherske dem, herunder hvordan man skriver og argumenterer for sin sag.

Konkret skal jeres SOP selvfølgelig leve op til disse ting. Det skal være skrevet i projektformen med de rigtige afsnit i den rigtige rækkefølge, være formuleret seriøst og i et ordentligt skriftsprog, kildeangive korrekt osv.

Vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen.

I skal være i stand til at udvælge de mest velegnede fag til den valgte problemstilling og bruge dem optimalt. Altså bruge de metoder og den viden fra fagene, som I får mest ud af, i forhold til at besvare jeres opgaveformulering.

Kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

Det er den store opsamler. I skal helt generelt kunne bruge de studiemetoder, I har lært undervejs i jeres skoletid og I skal være bevidste om, hvordan og hvorfor I bruger dem.