Den videnskabelige basismodel

  • Gå sammen i grupper på 2-3.
  • Vælg et emne fra et hvilket som helst fag, I har (haft).
  • Stil et spørgsmål inden for emnet. Det er vigtigt, at spørgsmålet er så præcist stillet, at det kan besvares fyldestgørende i en opgave. Det må ikke blive for bredt.
  • Vælg en metode til at undersøge spørgsmålet med.
  • Begrund jeres metode.

Problemformulering

Problemformuleringen skal bestå af et hovedspørgsmål og 3-4 underspørgsmål.

Hovedspørgsmålet er det spørgsmål, du gerne vil besvare med den (fiktive) opgave, du skal i gang med at skrive om neandertalerne. Det skal være noget, som kan besvares klart og entydigt i en konklusion, og må derfor ikke være for bredt.

For eksempel er spørgsmålet “hvordan levede neandertalerne?” alt for bredt. Det kan umuligt besvares fyldestgørende i en konklusion, før vi bliver mere bevidste om, hvad vi mener med neandertalerne (hvor? hvornår? der har givetvis været forskelle) og hvad vi mener med ‘levede’ (mener vi hvad de spiste, hvordan de boede, hvordan de indrettede sig familiemæssigt etc).

Underspørgsmålene kan give os et fingerpeg om, hvordan opgaven skal besvares. Her kan vi bryde hovedspørgsmålet ned i mindre dele, som tilsammen kan få os tættere på svaret.

Underspørgsmålene kan repræsentere hvert et taksonomisk niveau, så der er et spørgsmål, som lægger op til en redegørende del, et der lægger op til en analyserende del (og eventuelt peger os i retning af en analysemetode) og én som peger os i retning af en vurderende/perspektiverende/diskuterende del.

Der bør være en rød tråd imellem dem, forstået på den måde, at redegørelsen giver os noget viden, som vi bruger i analysen og analysen giver os noget viden, som vi bruger i vurderingen/diskussionen/perspektiveringen.

Øvelse

Stil et hovedspørgsmål om neandertalerne. Husk, at det skal kunne besvares entydigt i en konklusion, og altså ikke må blive for bredt.

Stil tre underspørgsmål, et til hvert taksonomisk niveau, og sørg for, at der er en klar rød tråd imellem dem.

Empiri og metode

Helt kort og forenklet er empiri det, vi undersøger og metode er måden, vi undersøger det på. Begge dele skal beskrives i et metodeafsnit, når man skriver større opgaver som DHO og SOP.

Man kan læse mere om empiri og metode i SOhtx-bogen i kapitel 4 om fagenes metoder.

Øvelse

  • Gå sammen i jeres SO4-grupper.
  • Læs om empiri i SOhtx-bogen her.
  • Vælg et af fagene i SO4 og beskriv den empiri, I bruger i faget. Diskutér om det er den mest optimale empiri til at besvare det spørgsmål, I ønsker besvaret i faget.
  • Gå videre i bogen og læs om den overordnede metode (naturvidenskabelig/matematisk, humanistisk eller samfundsvidenskabelig) som passer til det fag, I har valgt.
  • Tal om hvilken metode, I skal bruge til at behandle jeres empiri. Diskutér, om det er den mest optimale metode til at besvare det spørgsmål, I gerne vil have besvaret.