Eksamensopgave

Slideshow om AIDA-modellen og budskab

Side om datadrevet kommunikation på facebook

FAQ om eksamen og eksamensopgaven

Skal vi op i Kommunikation/IT?

Det ved vi den 23. maj. Lærerne ved ikke noget før eleverne. I kan komme op i de fag, I afslutter, altså biologi, samfundsfag og Kommunikation/IT. Det mest almindelige er, at man kommer op i 0-1 fag i 1.g.

Kommunikation/IT-studieretningen skal til årsprøve i faget og vil blive prøvet i den opgave, I laver med computerspil.

Hvordan foregår en eksamen?

I holder et oplæg på 8-10 minutter om jeres opgave. Til fremlæggelsen bruges et ‘relevant præsentationsmedie’. Det kan for eksempel være et slideshow.

Oplægget skal handle om jeres opgave og den metode og teori, I har brugt til at løse den. Undgå helt at redegøre for teorien. I kan med sindsro antage, at eksaminator og censor kender den i forvejen. Brug i stedet tiden til at fortælle hvordan og hvorfor I har brugt teorien på jeres opgave.

Efter oplægget spørger eksaminator og censor ind til opgaven. Spørgsmålene vil typisk kredse om opgaven og den teori og metode, der er brugt her, men I kan blive spurgt om hvad som helst inden for pensum.

Der er sat 24 minutter af til hver eksamen. Det inkluderer tid til votering og karaktergivning.

Man forbereder oplægget hjemmefra, så der gives ingen forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

Hvad lægges der vægt på ved eksamen?

Ifølge bekendtgørelsen skal der lægges vægt på følgende ved bedømmelsen.

 • inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af kommunikationsproduktet
 • inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet
 • perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet
 • omhu ved produktion af kommunikationsproduktet
 • evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst
 • faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.

Må man arbejde i grupper?

Opgaven må gerne besvares i grupper af op til tre. Kravene til opgaven stiger proportionelt med antallet af medlemmer i gruppen. Således skal der for eksempel være mindst ét kommunikationsprodukt pr gruppemedlem.

En eventuel eksamen er individuel. Her vil hvert af gruppens medlemmer blive eksamineret i den samlede opgave.

Får man karakter for sin eksamensopgave?

Nej. Ifølge bekendtgørelsen må I ikke få nogen former for feedback på jeres opgave før eksamen. Når eksamen er overstået er i færdige med faget.

Man må selvfølgelig gerne få feedback på de ting man laver undervejs i opgaveløsningen.

Skal man så aflevere rapport?

Ja. Der skal skrives en rapport alligevel. Brug rapporten når I skal udarbejde jeres oplæg. Tag de gode pointer med over i jeres præsentation.

Hvornår?

Rapporten skal afleveres senest 13. maj.

Hvor lang skal rapporten være?

Rapporten skal være 5-12 normalsider á 2400 anslag, eksklusive forside, figurer, tabeller, illustrationer, noter, litteraturliste og bilag.

Hvad hvis man ikke får afleveret opgaven?

I skal aflevere opgaven. Hvis ikke man har afleveret opgaven rettidigt, kan man ikke komme til eksamen. Kan man ikke komme til eksamen, er der ingen garanti for, at man kan rykkes op i 2.g.

Hvordan kunne en tidsplan se ud?

Vi vil stadig bruge nogle af timerne på at gennemgå noget af det relevante stof, I skal bruge til at løse opgaverne. Samtidig får I noget tid i timerne hver gang til at udarbejde opgaven. De nedenstående deadlines beskriver, hvad I minimum bør have nået hver uge.

Tidspunkt Deadline på… For eksempel…
Første uge Etablering Valg af case, etablering af eventuelle grupper.
Anden uge Målgruppe, medie og idé Målgruppepersona, medievalg, færdig idé til produktet
Tredje uge Skitser Skitser, storyboards, flowcharts. I ved, hvordan produktet skal se ud.
Fjerde uge Medieproduktion i gang I er i gang med at filme, lave grafik eller gøre det, der passer til jeres produkt.
Femte uge Medieproduktion færdig Produktet er færdigt, I har tænkt over distribution.
Sjette uge Rapport Rapporten er færdig og opgaven afleveres.

Den afsluttende projektopgave

I skal udarbejde en afsluttende projektopgave i Kommunikation/IT. Opgaven vil tjene som grundlag for en eventuel eksamen til sommer. I vil altså – såfremt i skal op i Kommunikation/IT – blive eksamineret denne opgave. Samtidig vil den udgøre en stor del af grundlaget for jeres afsluttende årskarakter i faget.

Besvarelsen

Din besvarelse skal bestå af følgende:

 • Mindst ét kommunikationsprodukt. Du kan frit vælge hvilket medie du vil bruge til dit produkt, men det bør selvfølgelig afspejle din målgruppe, din afsender, dit budskab osv.
 • En rapport, som dokumenterer processen. Det gælder både dine teoretiske overvejelser og de metoder, du har brugt.

Indhold i rapporten

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres rapport. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

I skal kun komme ind på den teori, I har gjort brug af. I skal for eksempel ikke skrive om beskæring og klipperytme, hvis I ikke har lavet en video.

I skal ikke besvare emnerne punkt for punkt. Hvis I har en anden måde at strukturere og disponere jeres rapport på, så gør endelig det. Tag gerne udgangspunkt i jeres egen proces.

Husk at begrunde og argumentere for jeres svar og jeres valg. Tag udgangspunkt i teorien, når I argumenterer.

Inkludér meget gerne alle de illustrationer og grafer, I har gjort brug af.

 1. Forside med titel, navn, klasse, fag og evt. et billede af dit endelige produkt
 2. Hvilken case har I valgt, og hvorfor netop denne case? Hvem er afsenderen, og hvad ved I om dem?
 3. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Beskriv den ved hjælp af en målgruppepersona. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
 4. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
 5. Redegør for jeres budskab og kodning. Hvilket budskab bruges i jeres produkt? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med appelformer, AIDA-modellen, Kiss-modellen, univers, historie, interaktionsdesign, hjemmesideteori? Har der været risiko for støj i jeres egen kommunikation? Hvad har I (i så fald) gjort for at afhjælpe det?
 6. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i rapporten.
 7. Lever jeres produkt op til lovgivningen? Har I lov til at bruge billeder og grafik? Lever I op til betingelserne for at bruge det? Hvilke betingelser er der?
 8. Distribution: Hvordan vil I få jeres produkt ud til målgruppen. Skal den for eksempel spredes via sociale medier, og hvordan skal det i givet fald foregå?
 9. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
 10. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Cases

Ungfest i Slagelse

Foreningen Ung i Slagelse vil gerne sætte mere gang i kulturudbuddet til unge i Slagelse Kommune. De har valgt at tage sagen i egen hånd og har arrangeret en byfest for unge mennesker. Det skal foregå lørdag den 1. august på Schweizerpladsen i Slagelse.

Ved festen vil der være koncerter med lokale musikere, bands og DJs, madboder der sælger streetfood, skaterbane med opvisning af professionelle skatere, udstilling af streetart og andre lignende aktiviteter.

Foreningen håber at kunne tiltrække unge i Slagelse, og fokuserer først og fremmest på aldersgruppen 17-25. Selve festen er støttet af forskellige fonte, men der er ikke ret mange penge at gøre med i forhold til kommunikationen. Der er dog et lille budget, så der kan godt trykkes plakater, reklameres på sociale medier og lignende.

Elmegårdens stalddørssalg

Elmegården er et økologisk landbrug. De har først og fremmest svin og kvæg på friland, men dyrker også økologiske grøntsager. Både kød og grønt sælges direkte til forbrugere fra gårdens lille butik, som har åbent tre dage om ugen. Her kan man også købe andre økologiske produkter, som vin, mel og sukker.

Gårdens ejere har en fornemmelse af, at de kan tiltrække flere kunder. Butikken ligger lidt uden for Slagelse, men man tror på, at man godt kan tiltrække folk fra Københavnsområdet, som kan komme forbi og købe stort ind, se på dyrene ude på markerne og måske spise frokost.

De har ikke mange penge til reklamer, men nok til flyers, plakater, reklamer på sociale medier og måske en annonce i en lokalavis.

Undervisningsministeriets kampagne

Undervisningsministeriet er opmærksom på det voksende problem med forstyrrelser fra elektronik i undervisningen. Elever i både grundskolen og gymnasiet bliver i stigende grad forstyrret af sociale medier og computerspil, hvilket i sidste ende går ud over kvaliteten af deres uddannelser.

Ministeriet hverken kan eller vil forbyde brugen af IT, da det er en nødvendig og integreret del af undervisningen, men de ønsker at iværksætte en kampagne, som får eleverne til at lukke ned for den forstyrrende elektronik og skrue op for koncentrationen.

Der er sat rigelige midler af til kampagnen til, at den kan ramme bredt. Man behøver altså ikke bekymre sig om penge, når man laver kampagnens produkter.

Brasiliansk kaffe

Et brasiliansk kaffekonglumerat vil gerne ind på det danske marked med deres kaffe, da de ved, at danskerne generelt drikker rigtig meget kaffe. De har ikke så meget idé om, hvilken målgruppe, de helst skal henvende sig til for at få succes, det det er op til jer at vælge den.

Til gengæld har de masser af penge at reklamere for, så det bliver ikke nogen begrænsning.

Jeres egen case

I må gerne skrive jeres egen case. Den skal dog godkendes af læreren, inden I går i gang.