SO4 ’Ølkultur’

1. Tidshorisont:
Blokdag – Tirsdag, den 17. december.

I skal i dag – hvor I arbejder med idehistorie – arbejde med to produkter.
Det ene produkt er den digitale planche, som I er blevet introduceret for i opstarten. Der er en høj grad af frihed omkring udformning af planchen, men alle de 4 fag i forløbet (herunder også idehistorie) skal være repræsenteret på en eller anden vis. Den digitale planche afleveres på Lectio på SO4 forløbets sidste dag.
Det andet produkt, I skal arbejde med (og som nok vil fylde mest) er en fremlæggelse i en Screencast’O’Matic

Hvis I foretrækker at filme jeres fremlæggelse på jeres smartphone, er dette også en mulighed, ligesom andre programmer som fx OBS (Open Broadcaster Software) kan benyttes.


2. Faglige mål i SO4 – Idehistorie:

De faglige mål er at kunne søge, vurdere og anvende fagligt relevant information, at kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen, at perspektivere den behandlede problemstilling og at kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

De faglige mål understøttes af de didaktiske principper, som i dette SO-forløb er om ølkultur, viser sig ved fokus på metoder til problemformulering, planlægning og gennemførelse af problembaseret projektarbejde på tværs af fag, ved informationssøgning, herunder kildetyper, søgestrategier, søgemetoder, metoder til kildekritik og formalia vedrørende anvendelse og angivelse af kilder, ved læsestrategier og notatteknik, ved skrivehandlinger, fremstillingsformer og genrer i fagene og på tværs af fag.

3. Om idehistorie i SO4 – produkt og fagligt mål:

I idehistorie er produktet en fremlæggelse i en Screencast’O’Matic.
I skal arbejde i de vante SO4-grupper.

I idehistorie arbejdes med begrebet ’historiebrug’. Historie bruges på mange måder. En måde at opdele dem på er fx den svenske historiker Klas-Göran Karlssons seks kategorier af historiebrug, der har hvert deres formål, behov, ’brugere’ og funktion.

 1. Videnskabeligt
 2. Eksistentielt
 3. Moralsk
 4. Ideologisk
 5. Ikke-brug
 6. Underholdning/kommerciel

4. Forløbet i praksis.

 1. Sæt jer ind i begrebet ’historiebrug’.
 2. Udvælg en af nedenstående øletiketter eller ølreklamer (eller en anden, hvis den godkendes af læreren).
 3. Opret et fælles dokument, hvori I samler al jeres viden og information til den Screencast’O’Matic, som er produktet I skal aflevere.
 4. Påbegyndt analysen! Helt konkret skal jeres fremlæggelse rumme følgende:
  • En analyse af den udvalgte etikette/reklame med fokus på ophav og historie, kontekst, omkringliggende samfund og dets strukturer.
  • Til ovenstående analyse skal I informationssøge således at øllens/etikettens ophav, historie, kultur og værdier inddrages. Bemærk at informationssøgningen er meget central for dette projekt OG at I – på den ene eller andet måde – skal dokumentere informationssøgningen i jeres Screencast’O’matic.
  • Analysen skal baseres på forskellige kildetyper SAMT en refleksion over, hvordan forskellige kildetyper kan styrke en analyse.
  • Analysen skal også rumme en vurdering af, om der i etiketten/reklamen er anvendt historiebrug. Redegør kort for, hvad historiebrug er, hvilke(n) ’type’ historiebrug der er tale om jf. Klas-Göran Karlssons begreber og tydeliggør så, om der I jeres øletikette er anvendt historiebrug.
  • Hvordan afspejler øllen den kultur den er del af?
  • Jeres fremlæggelse på Screencast’O’matic afleveres på Lectio. Afleveres inden dagen er omme.

Materialer som skal anvendes:

 1. Hvad er historiebrug?
  https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
 2. ”Historiebrug gennem tiden”
   https://www.dr.dk/undervisning/historie/historiebrug-gennem-tiden
 3. Historiebrug og Klas Göran-Karlssons begreber:
  https://historielab.dk/historiebrug/

Forslag til emner:
-Carlsberg, Tuborg
-mikrobryggerier,
-tysk weissbier,
-tysk ”reinheitsgebot”,
-belgisk klosterøl,
-engelsk øl – lager, IPA og porter,
-oldtidens øl…
I MÅ GERNE SELV FINDE PÅ EMNER INDEN FOR OVEREMNET ”ØL”

Download dokumenter med eksempler her.

Andre eksempler på historiebrug

Øvelse: Putin vil omskrive historien

Artikel fra Berlingske om, at Putin vil omskrive historien om 2. verdenskrig.

Læs ovenstående artikel.

Diskutér kort med den eller dem du sidder ved siden af:

 • Hvorfor vil Putin omskrive historien? Hvad ønsker han at opnå?
 • Hvorfor betyder det noget? Putin er ikke engang historiker. Hvorfor går andre op i , hvad han mener?