Prøveprojekter

Vi afslutter forløbet om Grønland og den globale historie med mindre projekter, som i deres form kommer til at ligne det eksamensprojekt, I inden alt for længe skal i gang med, og som kommer til at danne grundlaget for en eventuel eksamen i faget.

Dette har to formål:

  • At få afrundet forløbet om Grønland og den globale historie med et skriftligt produkt og dermed få repeteret dele af stoffet og få lejlighed til at arbejde selvstændigt med teori og metoder.
  • At få introduceret formen på eksamensopgaven og dermed få jer gjort fortrolige med den og rydde eventuelle misforståelser og fejl af vejen, inden I skal lave den endelige i løbet af foråret.

Vi begynder her med en kort gennemgang af, hvordan en eksamen foregår. Det er beskrevet i fagets læreplan under punkt 4.2, hvis man har lyst til selv at se nærmere på det.

Det afsluttende projekt

Bemærk, at der i nedenstående skelnes mellem det endelige projekt, som skal laves senere på året, og skal udgøre grundlaget for jeres eksamen, og det prøveprojekt, som vi skal i gang med nu.

I tiden op til eksamen udarbejdes et afsluttende projekt. Det skal laves uanset om I kommer op i idéhistorie eller ej, og laves i øvrigt før vi ved det.

Det kan laves individuelt eller i grupper af op til tre. Til den rigtige eksamensopgave vælger I selv grupper, men i det prøveprojekt, vi laver nu, har jeg defineret grupperne, som ligger på Lectio. Opgaven skal løses i disse grupper.

I skal selv formulere en konkret problemstilling under vejledning af læreren. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i kernestoffet og udvalgte faglige mål, som kan læses i læreplanen.

I dette prøveprojekt skal det tage udgangspunkt i et eller flere af følgende faglige mål:

  • sammenligne udviklingen og brugen af ideer og teknologi på tværs af kulturer på forskellige niveauer, fra det lokale til det globale
  • analysere samspillet mellem ideer, teknologier, natur og samfund, herunder betydningen for den menneskelige eksistens
  • diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.

Problemstillingen i prøveprojektet skal tage udgangspunkt i forløbet om Grønland og den globale historie, men behøver ikke omhandle Grønland. Man er meget velkommen til at bruge dele af den teori og metode, vi har gennemgået på andre samfund og andre tider.

I den endelige eksamensopgave er der frit spil i forhold til valg af emne.

Den endelige eksamensopgave skal udgøre cirka seks sider hvis man skriver selv, cirka ni sider, hvis man er to i gruppen og cirka 12 sider, hvis man er tre. Prøveprojektet skal udgøre cirka 6 sider, selvom man er tre.

Der afsættes ti lektioner, spredt udover lidt længere tid til den endelige eksamensopgave. Der afsættes seks lektioner spredt ud over tre uger til dette prøveprojekt.

Eksamen

Eksamen i Idéhistorie er en mundtlig prøve, som afholdes på grundlag af et afsluttende projekt, som er udarbejdet inden. Prøven varer 30 minutter, og der gives ingen forberedelsestid.

Til gengæld har man jo mulighed for at forberede et oplæg hjemmefra, da man ved, at man skal op i den opgave, man selv har skrevet. Præsentationen må maksimalt vare 10 minutter. Resten af tiden bruges på en samtale med udgangspunkt i opgaven.

Prøven er individuel, selvom eksamensopgaven godt kan udarbejdes i grupper.

Der er kun ét bedømmelseskriterie, nemlig i hvilket omfang præstationen lever op til fagets faglige mål.

Vi laver ikke nogen eksamen i forbindelse med prøveprojektet, men laver muligvis en prøveeksamen senere på året, når eksamenstiden nærmer sig.

Formkrav til prøveprojektet

Prøveprojektet skal leve op til følgende formkrav:

  • Det skal udarbejdes individuelt eller i grupper på maksimalt tre personer.
  • I skal bruge tilgang, metode og teori fra forløbet om Grønlands historie. Altså mikrohistorie, mentalitetshistorie, Edgertons teknologihistoriske tilgang eller økohistorie.
  • Det skal udarbejdes på baggrund af en problemstilling, som I selv laver.
  • Det skal fylde 3-6 sider og som udgangspunkt være halvt så langt som eksamensopgaven.
  • Undgå et redegørende afsnit. Gå i stedet efter et analyserende, hvor I analyserer en tekst, en teknologi eller noget andet ved hjælp af teori og metode og et hvor I på baggrund af analysen diskuterer/perspektiverer, en kort indledning og en kort konklusion. Analysen bør udgøre 2/3 af opgaven.