FIMME 1 – teknologihistorie

Denne lektion er den sidste af i alt 6 lektioner i et forløb om computerens historie. Nummer ét havde til formål at afdække elevernes forforståelse og dele udviklingen op i tre epoker: Før PC’en (1946-1977), PC’en (1977-1990), Internettet (efter 1990). Nummer to og tre behandlede første epoke, nummer fire og fem anden epoke og nummer seks tredje epoke samt evaluering og opsamling på ny forforståelse.

Formål

Forløbet har to overordnede kognitive formål. Denne dobbeltlektion skal understøtte begge.

Formål 1 er at give eleverne et overblik over computerens udvikling (fagligt mål: kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historiske epoker og forskellige kulturer).

Formål 2 er at få eleverne til på et mere overordnet plan at reflektere over forskellen mellem opfindelse (idé) og udbredelse (eksekvering) af en teknologi (understøtte faglige mål: analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier).

I denne lektion er der især fokus på internettet, både som teknologi og som teknologiintern forudsætning for nye teknologier.

Samtidig skal lektionen samle op på hele forløbet og repetere alle de overordnede pointer, reflektioner og betragtninger der har været i relation til begge formål i løbet af de seks lektioner.

Indhold

Som de øvrige lektioner i forløbet har denne lektion sit fokus på moderne tid fra en samfundsfaglig og teknisk indfaldsvinkel. Det gælder både første halvdel, der handler om internettet, og anden halvdel, der samler op på hele forløbet.

Den tekniske kommer især til udtryk i den teknologiske udvikling, der er omkring internettet. Det gælder både udviklingen, der førte til http-protokollen og world wide web, men også internettet som teknologiintern forudsætning i form at det forhold, at internettet og dens muligheder for open source og vidensdeling generelt selv har været med til at accelerere udviklingen af især software.

I opsamlingen på forløbet kan de samme pointer trækkes op omkring computeren generelt. Hele forløbet har kredset om både den teknologiske udvikling, hvor teknologien begynder som eliteteknologi og herefter spredes som masseteknologi og de nye opfindelser som teknologiinterne forudsætninger.

Den samfundsmæssige kommer især til udtryk i, hvor stor påvirkning internettet (og i den senere opsamling: computeren generelt) har haft på vores hverdag.

Metode

Lektionerne tilstræbes generelt gennemført med varierende arbejdsformer. Dobbeltlektionen sekvenseres på følgende måde.

<table>

Tid Overskrift Socialformer Læringsrum Formål/Indhold
9:40-9:45 Opstart Formidlingsorienteret klasseundervisning Protokol, kort intro, sekvensering på tavlen.
9:45-9:55 Opsamling fra sidst Procesorienteret klasseundervisning Klassedialog (med harpunering) Klarlægning af forforståelse
9:55-

10:05

Grundlæggende tidslinje for udviklingen med fokus på teknologiinterne forudsætninger og bevægelsen fra eliteteknologi til masseteknologi. Procesorienteret klasseundervisning Klassedialog Forståelse af internettet som elite/masseteknologi
10:05-

10:10

Film om internettet i Danmark

https://youtu.be/M5EJ4-H_INo?t=17m12s

Formidlingsorienteret klasseundervisning Tavleundervisning Refleksion om Internettets samfundsmæssige betydning
10:10-10:20 Samfundsmæssig betydning + The Long Tail Procesorienteret klasseundervisning Overvejende klassedialog med lidt tavleundervisning Refleksion om internettets samfundsmæssige betydning
10:20-

10:30

Refleksionsskrivning til opsamling, hvor eleverne sammenligner deres viden nu med deres viden før forløbet. Procesorienteret individuel undervisning Værksteds-undervisning Synliggørelse af læringen i hele forløbet.
10:30-10:40 Pararbejde til opsamling. Eleverne skal parvis finde top tre over ting, de har lært. Procesorienteret gruppeundervisning Værksteds-undervisning Synliggørelse af læringen i hele forløbet.
10:40-10:50 Fælles opsamling på top tre Procesorienteret klasseundervisning Klassedialog Eleverne lærer af hinandens pointer, eventuelle misforståelser rettes.

</table>

Materiale

Helge Kragh m.fl (red): 50 opfindelser : højdepunkter i teknologien, Aarhus Universitetsforlag, 2015. Kapitlet om Internettet.

Uddrag af DR-programmet ”Husker du: Da internettet kom til Danmark”.

Elevernes egne refleksionsskrivninger om deres forforståelse fra begyndelsen af forløbet.

Evaluering

Sidste halvdel af lektionen tjener i sig selv som evaluering af forløbet ved hjælp af synlig læring. Her skal deres nye samlede forforståelse klarlægges og sammenlignes med deres forforståelse inden forløbets begyndelse.