Eksamensopgave A-niveau

Som det første i eksamensperioden, skal I læse denne side grundigt. Der kan også findes information om opgaven i Systimes bog om Kommunikation og IT A.

Eksamensopgaven løses i grupper op til fire personer.

Jeg antager som udgangspunkt, at grupperne bliver de samme, som i det foregående forløb omkring Sociale medier og Content Marketing. Ellers skal I lige melde det ind til mig.

Hvornår skal der afleveres?

Afleveringsdatoen bliver søndag den 3. maj. Vi bruger al undervisningstiden frem til den dato + 10 timers fordybelsestid på projektet. I den tid, vi er lukket på grund af coronavirus, foregår vejledningen som udgangspunkt på mail, men telefonmøder kan aftales. I må skrive til mig når som helst, ikke kun når der er skemalagte timer.

Hvor meget skal der afleveres?

I skal aflevere minimum ét kommunikationsprodukt og en tilhørende rapport. Rapporten skal være 10-15 normalsider for en elev og yderligere fem pr elev i gruppen. Altså 15-20 normalsider i grupper med to og 20-25 normalsider i grupper med tre.

Hvad skal med i rapporten?

I vejledningen til faget findes et udmærket udkast til, hvad der kan tages med i en rapport. Denne disposition findes på side 19 af vejledningen, som kan downloades her.

Dispositionen bør ikke følges systematisk, men kan for eksempel tjene som tjekliste for at se, om I har det hele med. I bør opbygge rapporten, så den modsvarer jeres egen proces og produkt bedst muligt.

Afgrænsning af faglig problemstilling

Som en del af opgaven skal hver gruppe (i samarbejde med mig) afgrænse, dokumentere og vurdere en relevant problemstilling, der omhandler emner, der indgår i fagets kernestof eller supplerende stof. Kernestof kan læses herunder. Supplerende stof er ting, som kommer udover kernestof, men stadig er relevant for faget. For eksempel spiludvikling.

Med andre ord: Det første I skal gøre er, at kigge i nedenstående liste over fagets kernestof, og i gruppen drøfte, hvilke I vil have særligt fokus på. Udvælg som udgangspunkt fem og send dem til mig i løbet af lektionerne onsdag den 18. marts. Der oprettes en mappe til formålet.

Se, om I kan skabe en rød tråd igennem de fem faglige mål og sætte en overskrift på. Blot som eksempel kunne man vælge kvantitativ dataindsamling, etik i (datadrevet) kommunikation og brugervenlighed. De kan alle have en fælles overskrift, som hedder indsamling og brug af data i kommunikation.

Kernestof

Kommunikationsteori og fortælleteknik

 • digitale og sociale mediers rolle i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber
 • kommunikationsmodeller, herunder forskellige interaktions- og involveringsformer til analyse af den givne kommunikationssituation
 • kommunikationsstrategi og handlingsplan
 • forskellige fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
 • kommunikative virkemidler, herunder anvendt argumentationsteori, retorik samt tekst og tegn

Brugerforståelse og kommunikationssituation

 • brugeranalyse, herunder forskellige målgruppers kultur, medieforbrug og situation
 • kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, herunder metoder til observation
 • datadrevet analyse af målgrupper og inddragelse af data i kommunikationsprocessen
 • afsenderanalyse, markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst
 • forskellige afsenderes formål med at starte en kommunikation, herunder vurdere informationsbehovet

Design og visuel kommunikation

 • brugervenlighed og funktionalitet, herunder brugergrænseflader og interaktionsdesign
 • grafisk formsprog og layout, herunder typografi og grafik til såvel papir som digital kommunikation
 • billeder og deres formsprog i både faste og levende billeder, herunder filmiske virkemidler
 • farvelære og digitale farvesystemer
 • skitser, mockups, storyboards og prototyper

Produktudvikling og –test

 • idégenereringsværktøjer og kreative procesværktøjer
 • forskellige mediers udtryks – og produktionsformer, herunder fremstilling og bearbejdning af informationer til forskellige medier
 • projektledelse, herunder værktøjer til procesledelse i forbindelse med produktionen
 • forskellige distributionssystemer, deres opbygning, muligheder og økonomi.
 • brugertests

Etik, love og digital adfærd

 • etik i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
 • ophavsret og anden relevant lovgivning i forbindelse med fremstilling af kommunikationsprodukter
 • brugernes internetadfærd og afsenders tilgang til personlige oplysninger og privatliv

 Digitale værktøjer

 • relevante digitale it-værktøjer til behandling af billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer o.l. i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter
 • relevante programmer til fremstilling, programmering og konfigurering af interaktive systemer ̶ relevante it-værktøjer til brug i alle faser af et projektforløb, f.eks. til idéudvikling, prototypefremstilling og kollaborativ skrivning.

Cases

Bosætning i Slagelse

Slagelse Kommune vil gerne have flere mennesker til at flytte til området. Gerne ind til byerne Slagelse, Korsør og Skælskør, men også gerne ud i de mange små landsbyer, som findes i kommunen, og som har en tendens til at blive affolket.

Fra kommunens side er man åben overfor, hvilken type borgere, der kommer hertil. Det eneste krav er, at de skal kunne bidrage til kommunekassen over skatten, altså have et job eller have udsigt til at få et.

I skal finde den målgruppe, I tror vil have den største effekt, og rette en kampagne imod dem.

FNs verdensmål om Sundhed og Trivsel

FNs tredje verdensmål handler om sundhed og trivsel. På baggrund af den igangværende corona-pandemi ønsker FN at sætte fokus på dette verdensmål. De vurderer, at temaet vil have en stor opmærksomhed, også efter at pandemien kommer under kontrol, og den opmærksomhed vil de gerne understøtte med en kampagne.

Kampagnen behøver ikke nødvendigvis handle om corona-pandemien, men kan handle om hvilken som helst sundhedsudfordring, som I vurderer er vigtig eller om sundhed generelt.

I skal lave den del af kampagnen, som retter sig mod Danmark. Både budskabet og målgruppen skal være den, som I på FNs vegne vurderer vil have størst, langsigtet, gavnlig effekt på danskernes sundhed og trivsel.

Musikeren d.henry

Musikeren d.henry udgav i januar sit debut-album, For Those About to Pull the Rug, som blandt andet kan høres på Spotify og indimellem spilles i radioen, særligt på P4.

Musikeren og hans band, som består af en trommeslager og en bassist, vil gerne ud og spille nogle koncerter, så de kan komme ud og ramme et større publikum med deres musik. Det kræver et lidt bredere kendskab til dem, og det skal I sørge for.

Musikken og teksterne handler om brud på kærlighedsforhold og henvender sig først og fremmest til et publikum, som har indsamlet lidt livserfaring. Det er med andre ord ikke de helt unge, som er målgruppen, hvilket bør afspejle sig i både valg af medier og kommunikationens karakter.

Da bandet selv skal betale for al kommunikationen, er prisen på kampagnen i høj grad et tema. Der bliver ikke råd til store forkromede TV-kampagner eller annoncer i de store dagblade. De er dog klar til selv at smide penge i plakater, målrettede annoncer på sociale medier og lignende billigere kommunikationkanaler.